Conceptvoorstel compensatie transitievergoeding voor werkgevers

11-06-2018

Werkgevers kunnen waarschijnlijk per 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. Minister Koolmees heeft het conceptvoorstel van deze wettelijke regeling aangeboden

Dit voorstel regelt een compensatie voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald voor werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na 104 weken) zijn ontslagen.

De regeling moet met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in gaan. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt dat een werkgever de daarop betrekking hebbende gegevens goed dient te bewaren, want bij een aanvraag vergoeding zullen er wel bewijsstukken overlegd moeten worden.

De compensatiemaatregel kan op zijn vroegst met ingang van 1 april 2020 worden ingevoerd. Het UWV heeft aangegeven dat zij tijd nodig hebben voor de implementatie van de maatregelen. Maar uit de plannen van de minister blijkt dat de compensatieregeling wel met terugwerkende kracht zal gelden tot 1 juli 2015. Uit het conceptvoorstel blijkt dat werkgevers hun aanvraag dan uiterlijk 30 september 2020 moeten indienen.

Wil een werkgever straks gebruik maken van deze compensatieregeling, dan moet er een verzoek worden ingediend bij het UWV. De compensatie wordt alleen verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Welke gegevens moet een werkgever straks verstrekken aan UWV?

De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken, zo blijkt uit het conceptvoorstel:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden;
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts of Arbodienst.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het UWV beslist vervolgens of de compensatie wordt toegewezen.