Vertrouwenspersoon

06-04-2018

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer terecht kan bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht (Arbowet artikel 4, die per 1 januari 2010 is aangescherpt) om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij dienen hiervoor een beleid op te stellen en ook daadwerkelijk uit te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon, zo nodig via de arbodienstverlener, kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. 

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • Pesten
 • Discriminatie

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

WorkingStyle kan voor uw organisatie een vertrouwenspersoon leveren. Dit is een specialist met de juiste competenties en vaardigheden om de taak integer en juist uit te voeren.

Heeft u interesse? U kunt altijd contact met ons opnemen via 030-6062929 (optie 2) of via verzuim@workingstyle.nl .