Wetsvoorstel 'Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten' aangenomen

23-07-2018

Het wetsvoorstel dat onder meer de zogenaamde ‘Compensatie Transitievergoeding Arbeidsongeschikten’ bevat, is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.

Dit betekent onder meer dat werkgevers vanaf de inwerkingtreding van deze wet – naar verwachting 1 april 2020 – onder omstandigheden compensatie kunnen vragen aan UWV als zij in het verleden bij uitdiensttreding een transitievergoeding hebben (moeten) betalen aan hun langdurig zieke werknemers.

Wat houdt de ‘compensatieregeling’ precies in?

De compensatieregeling houdt in dat een werkgever aan UWV kan vragen om een geldelijke vergoeding indien de werkgever ná 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of niet heeft voortgezet met een langdurige zieke werknemer en daarbij ook een (transitie)vergoeding heeft betaald.

Het gaat hierbij om de situatie dat de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte voor zijn eigen functie bij het einde van de arbeidsovereenkomst én ofwel de verplichte loondoorbetalingsperiode wegens ziekte (in de regel 2 jaar) is verstreken ofwel de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd (lees: contract van bepaalde tijd).

Geen onderscheid naar wijze van beëindiging

Het is niet van belang op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Er bestaat recht op compensatie bij elke vorm van beëindiging dus ook in de situatie dat een beëindigingsovereenkomst is gesloten.

Hoogte compensatie

De compensatie kent twee ‘caps’. De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben gehad op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting normaliter eindigt. Dit is in reguliere gevallen 2 jaar; een verlenging van de loondoorbetalingsplicht (loonsanctie UWV) wordt dus niet meegenomen in de compensatie.

Bovendien is de compensatie niet hoger dan het tijdens ziekte aan de werknemer betaalde bruto loon (exclusief werkgeverslasten). Hierbij geldt dat alleen ziekteperioden meetellen die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Dit bedrag kan bijvoorbeeld lager zijn dan de transitievergoeding in gevallen waarin slechts een korte loondoorbetalingsperiode van 6 weken geldt. Het laagste bedrag bepaalt de hoogte van de compensatie.

Nadere informatie is te vinden op Regeling Compensatie Transitievergoeding .